Jdi na obsah Jdi na menu
 


Organizace výchovy a vzdělávání

    Vzdělávání dětí je uskutečňováno v průběhu celého dne ve všech činnostech a situacích, které se v mateřské škole vyskytnou, jak v spontánních, tak v řízených aktivitách. Upřednostňujeme zejména ty formy vzdělávání, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, aktivní účasti dítěte, prožitkovém učení a hře, zpravidla individuálně a ve skupinách. Dbáme na to, aby byl vyvážen poměr spontánních a řízených aktivit.
Specifickou formu představuje didakticky cílená činnost, ve které učitelka s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Vychází ze zájmu, hravosti, dětské zvídavosti a potřeby objevovat. Postupně se snažíme omezovat předávání hotových poznatků.
Cílem vzdělávání v naší škole nejsou encyklopedické znalosti, poučky a osvojení  množství učiva.
Formy vzdělávání: volné hry, simulační a námětové hry na něco a na někoho, Kimovy hry, smyslové hry, konstruktivní hry, pohybové hry s pravidly, dramatické hry, jazykové hry a cvičení, hry ve dvojici, komunikativní kruhy, diskuse, skupinové činnosti, psychomotorická cvičení, práce s přírodním materiálem, výtvarné, pracovní, hudební a dramatické činnosti a recitace, tvořivé činnosti, tělovýchovné činnosti a experimentování s materiály. Metody pokusu, omylu, pozorování, demonstrativního předvádění, rozhovoru, popisu. Učení není rozškatulkováno, vše spolu navzájem souvisí. Důraz klademe na vnitřní motivaci, která vyúsťuje v činnost, již dítě samo podněcuje i řídí. Cílem je, aby děti dělaly to, co je vnitřně uspokojuje.
    V průběhu roku organizujeme nadstandardní aktivity, které naplňují záměry vzdělávání

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
     Pokud jsou do MŠ přijaty děti se speciálními vzdělávacími potřebami,  pracujeme s nimi podle individuálního vzdělávacího plánu vypracovaného na základě informací poradenského zařízení.  Snažíme se jim vytvořit optimální podmínky v rozsahu individuálních potřeb a možností. Pomáháme jim, aby dosáhly co největší samostatnosti a osobního pokroku.
    Pro rozvoj dětí s odkladem školní docházky vypracováváme ve spolupráci s pedagogicko - psychologickou poradnou plán pedagogické podpory.

obrazek-02.jpg

 

 

 

 

 

 

zpět