Jdi na obsah Jdi na menu
 


Charakteristika školy

Mateřská škola Loket, okres Sokolov, vznikla sloučením 1. Mateřské školy v Lokti a 3. Mateřské školy v Lokti v jeden právnický subjekt s tím, že 1. Mateřská škola se stala odloučeným pracovištěm a to od 1.1.2003. První objekt mateřské školy se nachází ve Sportovní ulici 561, je umístěn v typizované, jednopatrové, panelové budově, kde jsou umístěny dvě třídy. V patře je umístěna jedna třída dětí, šatna a toalety pro děti a dospělé, dva kabinety, kuchyňka pro přípravu jídla, ředitelna, prádelna, žehlírna, místnost pro provozní zaměstnance a sprchový kout. V přízemí je umístěna třída, šatna pro děti, učitelky a zaměstnance, kuchyňka, toalety pro děti a zaměstnance, sprchový kout, kuchyň, skladové prostory, spojovací chodba, strojovna, kancelář vedoucí stravování, sklady zásob potravin a mycích prostředků, dvě zahradní místnosti. K této budově patří velká zahrada. Tato budova byla postavena v r.1991.
Odloučené pracoviště mateřské školy je umístěno na Tyršově náměstí č.3 v jednopatrové budově stojící v centru staré části města, postavené kolem roku 1870. Tato mateřská škola je dvoutřídní. V dolních prostorách školy se nachází jídelna s výdejnou a přípravnou svačin a místnostmi pro provozní personál, šatna pro první a druhou třídu. Jídlo do zařízení se vozí z mateřské školy ve Sportovní ulici. Přízemí a horní patro spojuje rozsáhlé schodiště s chodbou, sloužící ke stálým výstavám výtvarných prací dětí.V horních  prostorách se nacházejí dvě třídy, vstupní hala, toalety, umývárna, metodický kabinet, ložnice a ředitelna. K tomuto odloučenému pracovišti patří malá zahrada. Všechny třídy jsou heterogenní a jsou v nich umístěny zpravidla děti od tří do šesti let.
obrazek-01.jpg
• Mateřská škola je čtyřtřídní s kapacitou 104 dětí
• Provoz školy je celodenní od 6:00 – do 16:00 hodin

Počet tříd:
      MŠ Sportovní: 2
      MŠ Tyršova: 2

• Třídy jsou heterogenní, složení a počet dětí se v jednotlivých třídách v průběhu roku mění  podle toho, jak je naplněna kapacita školy.
• Při zařazování dětí do jednotlivých tříd lze vyhovět přání rodičů, s cílem snadnější adaptace dítěte na dětský kolektiv a školní prostředí.
• Prostory tříd jsou členěny na herní a pracovní centra, místa pro odpočinek i rušnější pohybové aktivity.
• Pracujeme podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání.
• Ve vzdělávání dětí upřednostňujme zejména hru a prožitkové učení.
• Dětem nabízíme pestré aktivity: práce na Magic - boxu s výukovými programy pro předškolní děti, polytechnické vzdělávání - projekt Malá technická univerzita,
přírodovědné aktivity - přímé pozorování vývojového cyklu motýlů, pěstování rostlin, vánoční a velikonoční výtvarné dílničky s rodiči, vánoční besídky pro rodiče a besídky ke Dni matek, zdobení stromečku a vystoupení dětí na náměstí při 1. adventní neděli, vystoupení dětí při Vítání občánků, vystoupení v Domě s pečovatelskou službou na Vánoce a k MDŽ, výroba keramiky, karneval, tématické dny - čertí, vánoční, čarodějnický den ve školce, Dětský den, různá kulturní představení - divadelní, loutkové, hudební, kouzelnické apod., metodu dobrého startu s předškolními dětmi, exkurze, celodenní výlet, návštěvy knihovny spojené s půjčováním knih, zapojení do výtvarných soutěží, návštěvu ZŠ s budoucími prvňáčky, slavnostní pasování školáků a rozloučení s účastí rodičů
• Veškeré úsilí zaměstnanců školy směřuje k tomu , aby se děti v mateřské škole cítily šťastně a spokojeně.
• Dobrá spolupráce s rodiči je založena na vzájemném respektu a funguje na principu partnerství.
• Tradicí je velmi dobrá spolupráce s městským úřadem, sborem pro občanské záležitosti i ostatními zájmovými organizacemi fungujícími v městě.