Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

1. 4. 2023

 

 

 

 

 

 

                                               Směrnice 2/2023

 

 

 

 

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo jednací:

67/2023

Vydala, dne:

Jana Koudelková, ředitelka školy, 30. 3. 2023

Účinnost:

od 1. 4. 2023

Spisový znak:

2.1

Skartační znak/lhůta:

A/5

Počet listů/ příloh:

3

Změny:

 

 

 

            Ředitelka školy Loket, okres Sokolov stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

 

 

 

 

 

 

I.

 

 

 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Podle ŠZ §34, odst. 1 je „od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky předškolní vzdělávání dítěte povinné“.  

 

Přijmout lze pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (zákon 250/200 Sb., §50). O této skutečnosti je nutné v rámci přijímacího řízení doložit doklad vydaný praktickým lékařem pro děti a dorost. Výjimkou je dítě, které se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, o čemž je rovněž nutné doložit doklad vydaný praktickým lékařem pro děti a dorost. Na dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné se tato povinnost nevztahuje a může být do mateřské školy přijato, i když se pravidelnému očkování nepodrobilo.

 

 

 

II.

 

            Při příjímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

 

 

 

Kritérium

 

 

Bodové ohodnocení

 

Děti s místem trvalého pobytu na území obce, která školu zřizuje*

 

 

Děti, pro které je PV povinné

 

10

 

Děti s místem trvalého pobytu na území obce, která školu zřizuje*

 

 

Děti, které dosáhnou do 31. 8. nejméně 4 let věku (od nejstarších po nejmladší)

 

 

8

 

Děti s místem trvalého pobytu na území obce, která školu zřizuje*

 

 

Děti, které dosáhnou do 31. 8.

3 roky věku (od nejstarších po nejmladší)

Děti, které dosáhnou do 31. 8.

2 roky věku** (od nejstarších po nejmladší)

 

6

 

 

5

 

Děti s trvalým pobytem v jiných obcích

 

 Dítě, pro které je PV povinné

 

4

 

Děti s trvalým pobytem v jiných obcích

 

Děti, které dosáhnou do 31. 8.  nejméně 4 let věku (od nejstarších po nejmladší)

 

3

 

Děti s trvalým pobytem v jiných obcích

 

Děti, které dosáhnou do 31. 8.

3 roky věku (od nejstarších po nejmladší)

Děti, které dosáhnou do 31. 8.

2 roky věku** (od nejstarších po nejmladší)

 

2

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*        Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území české republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.  

 

**     Do mateřské školy jsou přijímány děti mladší 3 let, pokud při nástupu do mateřské školy zvládají běžné úkony přiměřené svému věku a jsou částečně samostatné při sebeobsluze, osobní hygieně a stolování.

 

 

 

III.

 

   O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti.

   Posuzovány budou pouze žádosti, které budou podány do předem určeného termínu.

            V případě rovnosti bodů a shodného data narození dětí rozhodne

 o přijetí los. Losování provede ředitelka MŠ za přítomnosti rodičů dětí, kterých se losování bude týkat.

 

           

 

 

 

Tato směrnice nabývá účinnosti 01. 04. 2023 a ruší směrnici č. 2/2022 ze dne 20. 04. 2022 č.j. 131/2022.

 

 

V Lokti 30. 3. 2023

 

Jana Koudelková

ředitelka školy